پشتیبانی آنلاین

سولفات آمونیوم گرانول

سولفات آمونیوم گرانول

ویژگیهای عمومی سولفات آمونیوم

عمده ترین مزیت و برتری سولفات آمونیوم در مقابل سایر تركيبات ازته از قبیل اوره و نیترات آمونیوم قابليت اصـلاح کنندگی در خاکهای قلیایی و ایجاد خاصیت اسیدی و کاهش PH خاک به دليل وجود يون سولفات در آن می باشد از آنجا که اکثر قریب به اتفاق خاکهای کشاورزی ایران قلیا و شور می باشند مصرف این کود به صورت مداوم و جایگزینی آن به جای سایر ترکيبات ازته بهترین نتیجه را در اصلاح و بهبود ساختار خاک خواهد داشت .

پارامتر اصلی و کلیدی بابت این نقش در این کود را عنصر گوگرد ایفا می کند که در زمان مصرف، به صورت يون سولفات در می آید.

امروزه اهمیت گوگرد و مصرف آن در کشاورزی به حدی بر همگان واضح و آشکار شده است که مشتقات گوگرد را به فرمهای مختلف در خاک وارد و بدین ترتیب باعث اصلاح ساختار خاک می شوند. این نقش تا بدانجا اهمیت پیدا کرده که عنصر گوگرد را در تغذیه گیاهی چهارمین عنصر اصلی بعد از ازت و فسفر و پتاس می دانند.

همانطور که میدانید عناصری که سبب ایجاد خاکهای قلیا و شور می گردد ترکيبات سدیم و کلسیم می باشد که به فرم کربناتی در خاک یافت می شود. يون سولفات باعث کاهش و تعديل کربناتها و دی کربناتها در خاک می شود بدین ترتيب که با ترکیب شدن سولفات باسديم سولفات سديم تشكيل می شود که در آب محلول میباشد و با شستشو و زهکشی مناسب از منطقه نمو ریشه خارج می گردد همچنین ترکيب يون سولفات با کربنات کلسیم

موجب کاهش قابل توجه خاصیت قلیایی آن در خاک می شود.
سولفات آمونیوم گرانول